هیات داوران جشنواره

دکتر مجید رضاییان

استادیار دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی

دكتر محمد دادگران

استادیار دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامي

كامبیز درمبخش

دكتر هادی خانیكی

دانشيار گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران

استاد فریدون صدیقی

معاون سردبیر روزنامه همشهری

دكتر یونس شكرخواه

رئیس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی

دكتر احمد توكلی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامي و مدیر مسئول انتشارات ثانیه

دکتر مریم همتی

کارشناس ارشد پژوهشی گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا

دکتر رامین مجاب

مدیر داخلی فصلنامه پژوهش‌های پولی - بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا

دکتر کامران ندری

رئيس دفتر برنامه‌ريزی آموزش و عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق